Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 39–50

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

słowa kluczowe: nawożenie, osady ściekowe, plon, azot, fosfor, potas
abstrakt: Badania miały na celu porównanie wartości plonotwórczej różnych osadów ściekowych oraz określenie stopnia wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych (N, P, K) z zastosowanych nawozów. Osady ściekowe stosowano w dwóch terminach – jesienią i wiosną. Uzyskane plony roślin wskazują na większą efektywność nawożenia osadami ściekowymi w terminie jesiennym niż wiosennym. Spośród porównywanych osadów ściekowych lepsze działanie plonotwórcze wykazały osady pochodzenia komunalnego niż przemysłowego. Niezależnie od terminu nawożenia i gatunku, a nawet części uprawianej rośliny największą zawartość azotu w biomasie roślin stwierdzono w obiektach nawożonych mineralnie. W tych obiektach odnotowano również największe wykorzystanie tego składnika. Ilość azotu wykorzystywana przez rośliny w obiektach nawożonych osadami ściekowymi zawierała się w przedziale od 21,8 do 37,3%. Nawożenie osadami ściekowymi nie spowodowało zwiększenia zawartości tego składnika w roślinach w stosunku do jego zawartości w roślinach nawożonych obornikiem. Wykorzystanie fosforu kształtowało się na niskim poziomie i niezależnie od serii doświadczenia i rodzaju nawożenia mieściło się w przedziale od 8,9 do 13,9%. Składnikiem, którego rośliny zawierały najwięcej, był potas, przy czym większą zawartość tego składnika miała biomasa roślin uprawianych w serii wiosennej. Potas w największym stopniu wykorzystywany był w obiektach nawożonych obornikiem.
pub/5_1_39.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gondek, Krzysztof, and Barbara Filipek-Mazur. "EFFECTIVENESS OF SEWAGE SLUDGE FERTILISATION AS ASSESSED ON BASIS OF PLANT YIELDING AND NUTRIENT UTILISATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 39–50.
APA (2006). EFFECTIVENESS OF SEWAGE SLUDGE FERTILISATION AS ASSESSED ON BASIS OF PLANT YIELDING AND NUTRIENT UTILISATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 39–50
ISO 690 GONDEK, Krzysztof, FILIPEK-MAZUR, Barbara. EFFECTIVENESS OF SEWAGE SLUDGE FERTILISATION AS ASSESSED ON BASIS OF PLANT YIELDING AND NUTRIENT UTILISATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 39–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-39.html