Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 51–61

Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa

WYBRANE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE ŚWIEŻYCH I KOMPOSTOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN Z CAO LUB POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO

słowa kluczowe: osady ściekowe, tlenek wapnia, popiół z węgla brunatnego
abstrakt: Określono wpływ mieszania osadów ściekowych z tlenkiem wapnia lub popiołem z węgla brunatnego oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość w nich suchej masy, substancji organicznej, węgla w związkach organicznych i azotu ogółem oraz na wartość pH. Wartości badanych wskaźników, poza odczynem i suchą masą, były niższe w przypadku mieszanin niż osadów ściekowych bez dodatków, przy czym wyraźniejszy efekt wywierał dodatek CaO niż popiołu z węgla brunatnego. Dodatek CaO silniej także alkalizował osady i powodował większe straty azotu. Kompostowanie przyczyniało się do zmniejszenia zawartości substancji organicznej, węgla w związkach organicznych i azotu ogólnego w osadach i ich mieszaninach z CaO i popiołem. Zmniejszenie tempa mineralizacji substancji organicznej podczas kompostowania było znaczniejsze w przypadku dodatku CaO.
pub/5_1_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wysokiński, Andrzej, and Stanisław Kalembasa. "SOME PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF FRESH AND COMPOSTED SEWAGE SLUDGES AND THEIR MIXTURES WITH CaO OR BROWN COAL ASH." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 51–61.
APA (2006). SOME PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF FRESH AND COMPOSTED SEWAGE SLUDGES AND THEIR MIXTURES WITH CaO OR BROWN COAL ASH. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 51–61
ISO 690 WYSOKIńSKI, Andrzej, KALEMBASA, Stanisław. SOME PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF FRESH AND COMPOSTED SEWAGE SLUDGES AND THEIR MIXTURES WITH CaO OR BROWN COAL ASH. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 51–61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-51.html