Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 63–73

Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz, Tom&#225,&#353, Lo&#353,&#225,k

WYKORZYSTANIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO DO EKSTRAKCJI METALI CIĘŻKICH Z GLEBY

słowa kluczowe: ślazowiec pensylwański, fitoekstrakcja, metale ciężkie, wynos
abstrakt: Badania przeprowadzone w latach 1997–2001 miały na celu określenie wpływu chemicznego zanieczyszczenia gleby na wielkość plonu oraz poziom bioakumulacji metali ciężkich w roślinach ślazowca pensylwańskiego. Schemat doświadczenia wazonowego obejmował osiem obiektów różniących się dawką wprowadzonych do gleby metali ciężkich – kadmu, ołowiu, niklu, miedzi i cynku. Średni okres wegetacji ślazowca pensylwańskiego wynosił 157 dni. Toksyczny wpływ metali ciężkich na plon ślazowca zarejestrowano od poziomu 80 mg Cd, 480 mg Pb, 240 mg Ni, 320 mg Cu i 800 mg Zn na 1 kg suchej masy gleby. Obniżenie plonu części nadziemnych w stosunku do plonu w obiekcie kontrolnym kształtowało się w zakresie od 24 do 98% w zależności od obiektu i roku badań. W miarę wzrostu zanieczyszczenia gleby systematycznie zwiększała się zawartość metali ciężkich w częściach nadziemnych roślin oraz wynos przez nie tych metali, z tym że przy najwyższych poziomach zanieczyszczenia notowano spadek odprowadzenia metali. Rośliny ślazowca w największym stopniu ekstrahowały z gleby nikiel, a w najmniejszym miedź. Poziom odprowadzenia metali ciężkich z gleby wskazuje, że ślazowiec pensylwański może być traktowany jako potencjalny fitoekstraktor przydatny do remediacji gleb chemicznie zanieczyszczonych.
pub/5_1_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Antonkiewicz, Jacek, et al. "USING Sida hermaphrodita Rusby FOR EXTRACTION OF HEAVY METALS FROM SOIL." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 63–73.
APA (2006). USING Sida hermaphrodita Rusby FOR EXTRACTION OF HEAVY METALS FROM SOIL. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 63–73
ISO 690 ANTONKIEWICZ, Jacek, JASIEWICZ, Czesława, LO&#&#K, Tom&#&#. USING Sida hermaphrodita Rusby FOR EXTRACTION OF HEAVY METALS FROM SOIL. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 63–73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-63.html