Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006 str. 3–15
Jan Kempiński, Włodzimierz Parzonka
OCENA WARUNKÓW EROZJI OSADÓW W ZBIORNIKU SULEJÓW W REJONIE UJĘCIA WODY PITNEJ DLA MIASTA ŁODZI
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 17–24
Maciej Hajdukiewicz
WPŁYW LINII STRUKTURALNYCH W NUMERYCZNYM MODELU TERENU NA WYNIKI STUDIUM SPADKÓW DLA DZIAŁEK ROLNYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 25–36
M&#ria Babo&#ov&#, Jaroslav Noskovi&#, Jana Be&#a&#kov&#, Jaroslav Antal
WPŁYW EKOSYSTEMÓW ROLNYCH I OSADNICZYCH NA STĘŻENIE SUBSTANCJI ORGANICZNYCH I TLENU W WODZIE CIEKU KADAŇ
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 37–46
Krzysztof Ostrowski, Andrzej Bogdał
ŁADUNKI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH WNOSZONYCH Z OPADAMI I ODPŁYWAJĄCYCH Z MIKROZLEWNI CIEKU WRONOWIEC
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 47–57
Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski
ŁADUNKI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH WNOSZONYCH Z OPADAMI I ODPŁYWAJĄCYCH ZE ZLEWNI POTOKU WŁOSIEŃ
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 59–71
Bartosz Melcer, Marcin Olejnik
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ZANIECZYSZCZENIE ZWIĄZKAMI BIOGENNYMI POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH W ZLEWNI BARYCZY
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 73–81
Bernard Okoński, Antoni T. Miler
KLIMATYCZNY BILANS WODNY ZALESIONYCH TERENÓW WIELKOPOLSKI NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY ZIELONKA
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 83–90
Daniel Liberacki, Czesław Szafrański, Rafał Stasik, Mariusz Korytowski
WPŁYW PRZEBIEGU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA GOSPODARKĘ WODNĄ SIEDLISK LEŚNYCH W ZLEWNI CIEKU HUTKA
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 91–100
Mariusz Korytowski
WPŁYW ŚRÓDLEŚNEGO OCZKA WODNEGO NA STANY WÓD GRUNTOWYCH W PRZYLEGŁYCH SIELDLISKACH LEŚNYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 101–109
Elżbieta Chylińska, Lech Nowak
EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 111–120
Elżbieta Bogacka, Ewa Paturej
REAKCJA ZESPOŁÓW ZOOPLANKTONU NA PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ WODY W JEZIORACH BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ZRZUTU WÓD Z ELEKTROWNI
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 121–134
Zbigniew Endler, Anna Goździejewska, Bożena Jaworska, Mirosław Grzybowski
WPŁYW MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NA ORGANIZMY PLANKTONOWE W WODZIE RZECZNEJ
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).