Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (2) 2007 str. 19–30

Józef Mosiej, Hubert Komorowski, Agnieszka Karczmarczyk, Agnieszka Suska

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ NA JAKOŚĆ WODY W RZEKACH NER I WARTA

słowa kluczowe: jakość wody, ładunki zanieczyszczeń, odbiornik ścieków, rekultywacja
abstrakt: Określono wpływ ładunku wybranych zanieczyszczeń (BZT5, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego) odprowadzanych do rzeki Ner, prawostronnego dopływu Warty, przed uruchomieniem oczyszczalni ścieków miejskich w Łodzi oraz w okresie jej rozruchu i późniejszej eksploatacji. Mimo niewielkiego przepływu wody, Ner wprowadza corocznie do Warty relatywnie wysoki ładunek zanieczyszczeń. W okresie badań (1995−2003) średni roczny przepływ Neru wynosił ok. 10% średniego rocznego przepływu Warty w przekroju poniżej ujścia tego dopływu, a udział ładunków zanieczyszczeń niesionych przez Ner stanowił średnio 27% w przypadku azotu ogólnego, 37% − fosforu, 39% − BZT5 i 28% − zawiesiny ogólnej w wodzie Warty. W latach 1995−2000, przed uruchomieniem biologicznej i chemicznej części oczyszczalni, udział ten wynosił odpowiednio 29, 41, 44 i 37%, a po 2000 r. zmniejszył się do 23% (azot ogólny), 29% (fosfor), 25% (BZT5) i 16% (zawiesina ogólna).
pub/6_2_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mosiej, Józef, et al. "EFFECT OF POLLUTANTS DISCHARGED FROM ŁÓDŹ CONURBATION ON QUALITY OF WATER IN NER AND WART A RIVERS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.2 (2007): 19–30.
APA (2007). EFFECT OF POLLUTANTS DISCHARGED FROM ŁÓDŹ CONURBATION ON QUALITY OF WATER IN NER AND WART A RIVERS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (2), 19–30
ISO 690 MOSIEJ, Józef, et al. EFFECT OF POLLUTANTS DISCHARGED FROM ŁÓDŹ CONURBATION ON QUALITY OF WATER IN NER AND WART A RIVERS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.2: 19–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue2/abstract-19.html