Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (2) 2007 str. 31–39

Piotr Stachowski

DYNAMIKA ZAPASÓW WODY W ROLNICZO ZREKULT YWOWANYCH GRUNTACH POGÓRNICZYCH

słowa kluczowe: grunt pogórniczy, zapasy wody, niedobory wody
abstrakt: W pracy wykorzystano wyniki badań i obserwacji terenowych przeprowadzonych na czterech powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych na wewnętrznym zwałowisku jednej z odkrywek Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” na Pojezierzu Kujawskim. Po zakończonej w 1998 r. rekultywacji technicznej grunty pogórnicze zostały przez nabywcę poddane rekultywacji biologicznej i są rolniczo zagospodarowywane. Wyniki badań wykazały, że wierzchnie warstwy zrekultywowanych w ten sposób gruntów są mało zróżnicowane pod względem składu granulometrycznego i podstawowych właściwości fizykowodnych, a zmienność ich uwilgotnienia (zapasów wody) w okresie wegetacji zależy głównie od przebiegu warunków meteorologicznych.
pub/6_2_31.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stachowski, Piotr. "DYNAMICS OF WATER RESERVES IN AGRICULTUR ALLY RECLAIMED POST-MINING GROUNDS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.2 (2007): 31–39.
APA (2007). DYNAMICS OF WATER RESERVES IN AGRICULTUR ALLY RECLAIMED POST-MINING GROUNDS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (2), 31–39
ISO 690 STACHOWSKI, Piotr. DYNAMICS OF WATER RESERVES IN AGRICULTUR ALLY RECLAIMED POST-MINING GROUNDS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.2: 31–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue2/abstract-31.html