Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (2) 2007 str. 41–50

Ewa Kanecka-Geszke, Karolina Smarzyńska

OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ W WYBRANYCH REGIONACH AGROKLIMATYCZNYCH POLSKI PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH WSKAŹNIKÓW

słowa kluczowe: susza meteorologiczna, wskaźnik standaryzowanego opadu, standaryzowany klimatyczny bilans wodny
abstrakt: Jednym z elementów monitorowania suszy jest ocena jej intensywności. Nasilenie suszy można oceniać na podstawie różnych kryteriów – wskaźników suszy. Przyjęte kryterium wpływa na wynik określania częstości okresów suchych. W pracy zanalizowano 35-letnie (1970−2004) ciągi danych meteorologicznych dotyczących okresu wegetacyjnego (IV−IX), pochodzących z pięciu stacji pomiarowych leżących w różnych regionach agroklimatycznych Polski. Na ich podstawie obliczono wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI) i standaryzowany klimatyczny bilans wodny (KBWs). W zakresie ujemnych wartości tych wskaźników wyodrębniono cztery klasy suszy: łagodną, umiarkowaną, silną i ekstremalną, a następnie wyznaczono częstość występowania miesięcy i okresów wegetacyjnych w poszczególnych klasach. Mniejszą liczbę susz ogółem wykazał wskaźnik SPI, w przypadku tego wskaźnika mniejsza też była liczba okresów wegetacyjnych z suszą. Na podstawie SPI zidentyfikowano większą liczbę miesięcy z suszą ekstremalną i silną, podczas gdy KBWs częściej wskazywał miesiące z suszą umiarkowaną i łagodną. Użycie wskaźnika uwzględniającego warunki parowania (KBWs) spowodowało złagodzenie oceny intensywności suszy (przesunięcie okresów do niższej klasy suszy) w stosunku do oceny opartej na wskaźniku wykorzystującym tylko opad (SPI).
pub/6_2_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kanecka-Geszke, Ewa, and Karolina Smarzyńska. "ASSESSING METEOROLOGICAL DROUGHT IN SOME AGRO-CLIMATIC REGIONS OF POLAND BY USING DIFFERENT INDICES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.2 (2007): 41–50.
APA (2007). ASSESSING METEOROLOGICAL DROUGHT IN SOME AGRO-CLIMATIC REGIONS OF POLAND BY USING DIFFERENT INDICES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (2), 41–50
ISO 690 KANECKA-GESZKE, Ewa, SMARZYńSKA, Karolina. ASSESSING METEOROLOGICAL DROUGHT IN SOME AGRO-CLIMATIC REGIONS OF POLAND BY USING DIFFERENT INDICES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.2: 41–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue2/abstract-41.html