Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 19–28

Beata Olszewska, Julian Paluch, Leszek Pływaczyk

WPŁYW WARUNKÓW ZASILANIA NA JAKOŚĆ WODY W ŚRÓDPOLNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH ORAZ SKŁAD FLORYSTYCZNY POROSTU W ICH OTOC ZENIU

słowa kluczowe: mały zbiornik wodny, zasilanie, cechy wody, rośliny, otoczenie, dolina Odry
abstrakt: Od maja 1995 r. do grudnia 1997 r. oraz od lutego 2002 r. do października 2003 r. co miesiąc badano siedem cech jakościowych wody w czterech małych śródpolnych zbiornikach wodnych położonych w dolinie Odry w rejonie Brzegu Dolnego, różniących się warunkami zasilania. Badania obejmowały również oznaczenia florystyczne w otoczeniu zbiorników, pomiary powierzchni lustra wody wraz z sondowaniem głębokości, obserwacje stanów wody w akwenach oraz cotygodniowe pomiary głębokości zalegania wód gruntowych na terenach sąsiadujących. Stwierdzono, że na skład fizyczno-chemiczny wód w zbiornikach mogą wpływać nie tylko istniejące warunki hydrometeorologiczne i geologiczno- glebowe, użytkowanie i zagospodarowanie doliny, ale także lokalne procesy oksydo-redukcyjne.
pub/6_3_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Olszewska, Beata, et al. "EFFECT OF WATER SUPPLY CONDITIONS ON WATER QUALITY IN MID-FIELD PONDS AND FLORAL COMPOSITION OF GROUND COVER IN THEIR VICINITY." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 19–28.
APA (2007). EFFECT OF WATER SUPPLY CONDITIONS ON WATER QUALITY IN MID-FIELD PONDS AND FLORAL COMPOSITION OF GROUND COVER IN THEIR VICINITY. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 19–28
ISO 690 OLSZEWSKA, Beata, PALUCH, Julian, PłYWACZYK, Leszek. EFFECT OF WATER SUPPLY CONDITIONS ON WATER QUALITY IN MID-FIELD PONDS AND FLORAL COMPOSITION OF GROUND COVER IN THEIR VICINITY. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 19–28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-19.html