Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 29–42

Krzysztof Górecki

ZMIANY STĘŻENIA I ŁADUNKU SKŁADNIKÓW BIOGENYCH W WODZIE RZEKI WARTY MIĘDZY PRZEKROJAMI OBORNIKI I SKWIERZYNA

słowa kluczowe: woda, biogeny, zanieczyszczenia obszarowe, morfologia koryta, Warta
abstrakt: Badania prowadzone w zlewni własnej rzeki Warty między Obornikami (km 206,3) a Skwierzyną (km 92,2) miały na celu określenie czynników wpływających na samooczyszczanie się wody. Wzięto pod uwagę użytkowanie ziemi, rodzaj gleb, jeziorność zlewni, opady atmosferyczne i temperaturę powietrza w okresie dziesięciu lat, a ponadto chemizm opadów atmosferycznych, przepływy wody, morfologię koryta rzeki i użytkowanie strefy brzegowej. Wyniki badań wykazały, że zmniejszeniu dopływu biogenów do wód Warty sprzyja mały udział gruntów ornych, a duży − lasów i jezior w zlewni oraz wysoki stopień zadrzewienia brzegów rzeki. Stwierdzono również znaczący wpływ temperatury półrocza letniego na stężenie azotu Kjeldahla, azotu amonowego, fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie rzeki, a opadów w półroczu zimowym − na wymywanie azotu azotanowego ze zlewni.
pub/6_3_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górecki, Krzysztof. "CHANGES IN CONCENTRATION AND LOAD OF NUTRIENTS IN WATER OF WART A RIVER BETWEEN OBORNIKI AND SKWIERZYNA SECTIONS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 29–42.
APA (2007). CHANGES IN CONCENTRATION AND LOAD OF NUTRIENTS IN WATER OF WART A RIVER BETWEEN OBORNIKI AND SKWIERZYNA SECTIONS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 29–42
ISO 690 GóRECKI, Krzysztof. CHANGES IN CONCENTRATION AND LOAD OF NUTRIENTS IN WATER OF WART A RIVER BETWEEN OBORNIKI AND SKWIERZYNA SECTIONS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 29–42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-29.html