Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 43–52

Marcin Karnia, Janusz Miczyński, Zbigniew Zuśka

BADANIA STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W GMINIE PLEŚNA NA POTRZEBY BONITACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, SO2, NO2, stężenie, rozkład przestrzenny, zagospodarowanie terenu, gmina Pleśna
abstrakt: Na podstawie badań wykonanych w lipcu i grudniu 2001 r. na terenie gminy Pleśna określono rozkład przestrzenny stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu jako zanieczyszczeń wskaźnikowych powietrza atmosferycznego. Lokalizacja próbników pasywnych odpowiadała najważniejszym typom zagospodarowania terenu. Sporządzono mapy terenu z izoliniami stężeń SO2 i NO2. Dane dotyczące średnich sezonowych stężeń pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, pochodzące z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, wykorzystano do określenia tendencji zmian stężenia tych zanieczyszczeń w okresie 5-letnim (1995−1999). Wyniki badań posłużyły do przeprowadzenia bonitacji terenów gminy ze względu na zanieczyszczenie powietrza i opracowania map oraz do wyznaczenia terenów, które według tego kryterium nadają się pod zabudowę mieszkaniową.
pub/6_3_43.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Karnia, Marcin, et al. "RESEARCH INTO AIR POLLUTION IN PLEŚNA DISTRICT FOR NEDS OF LAND QUALITY CLASSIFICATION AND MANAGEMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 43–52.
APA (2007). RESEARCH INTO AIR POLLUTION IN PLEŚNA DISTRICT FOR NEDS OF LAND QUALITY CLASSIFICATION AND MANAGEMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 43–52
ISO 690 KARNIA, Marcin, MICZYńSKI, Janusz, ZUśKA, Zbigniew. RESEARCH INTO AIR POLLUTION IN PLEŚNA DISTRICT FOR NEDS OF LAND QUALITY CLASSIFICATION AND MANAGEMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 43–52.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-43.html