Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 6 (3) 2007 str. 53–60

Jozef Stre&#271,ansk&#253,, Anna Stre&#271,ansk&#225,

EROZJA WIETRZNA W REGIONIE NIZINY BORSKIEJ NA PRZYKŁADZIE OBRĘBU KATASTRALNEGO BORSKý MIKULáš

słowa kluczowe: erozja wietrzna, erozyjność gleby
abstrakt: Na przykładzie obrębu katastralnego Borský Mikuláš omówiono zagadnienie erozyjności gleb w regionie Záhorie (zachodnia Słowacja). Region ten należy do obszarów najsilniej na Słowacji narażonych na erozję wietrzną, gdyż istniejące tu warunki naturalne i antropogeniczne sprzyjają jej występowaniu. W pracy wzięto pod uwagę następujące czynniki wpływające na nasilenie i przebieg erozji wietrznej: właściwości gleby (skład granulometryczny, zagęszczenie), czynniki klimatyczne (temperatura, opady), prędkość i czas trwania wiatru, a także czynniki antropogeniczne (oranie pól, okrywa roślinna). Dla czterech rodzajów składu mechanicznego gleby opracowano równania strat glebowych (dla utworów w stanie suchym), uwzględniające prędkość wiatru. Stwierdzono, że erozja wietrzna na badanym obszarze jest uwarunkowana głównie dużym udziałem gleb lekkich (90.1%), znaczną pylistością wskutek dużej prędkości i czasu trwania wiatrów, a także mniejszą niż w innych regionach Słowacji sumą opadów atmosferycznych. Dzięki uprawom rolniczym, które zmniejszają nasilenie erozji wietrznej, silną erozją jest tutaj zagrożone nie więcej niż 14,9% gruntów ornych (12,9% gleb rolniczych). Wyniki przeprowadzonych badań można zastosować (z niewielkimi korektami) do całego regionu Niziny Zahorskiej.
pub/6_3_53.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stre&#ansk&#, Jozef, and Anna Stre&#ansk&#. "WIND EROSION IN BORSKÁ LOWLAND REGION AS EXEMPLIFIED BY CADASTRAL DISTRICT BORSKÝ MIKULÁŠ." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6.3 (2007): 53–60.
APA (2007). WIND EROSION IN BORSKÁ LOWLAND REGION AS EXEMPLIFIED BY CADASTRAL DISTRICT BORSKÝ MIKULÁŠ. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 6 (3), 53–60
ISO 690 STRE&#ANSK&#, Jozef, STRE&#ANSK&#, Anna. WIND EROSION IN BORSKÁ LOWLAND REGION AS EXEMPLIFIED BY CADASTRAL DISTRICT BORSKÝ MIKULÁŠ. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2007, 6.3: 53–60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume6/issue3/abstract-53.html