Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 7 (4) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (4) 2008 str. 3–12
Leszek Książek, Alicja Michalik, Tomasz Śladowski
SKŁAD UZIARNIENIA RUMOWISKA JAKO WSKAŹNIK LOKALNEJ DEGRADACJI KORYTA RZECZNEGO
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 13–20
Sławomir Klatka, Krzysztof Boroń
MODELOWANIE ZMIENNOŚCI PRZESTRZENNEJ SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GLEB NA TERENACH PODLEGAJĄCYCH DEGRADACJI GÓRNICZEJ
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 21–30
Agnieszka Policht-Latawiec
BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI KOMPOZYTÓW GLEBY PYŁOWO-ILASTEJ, PIASKU I SUBSTRATU TORFOWEGO
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 31–40
Małgorzata Biniak-Pieróg, Stanisław Kostrzewa, Andrzej Żyromski
TENDENCJE SUM OPADÓW DZIENNYCH I NOCNYCH PÓŁROCZA LETNIEGO JAKO WSKAŹNIK ZMIAN KLIMATYCZNYCH
 
Zeszyt 7 (4) 2008 str. 41–47
Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Tadeusz Zawora
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE NIEKORZYSTNYCH DLA ROŚLIN UPRAWNYCH WARUNKÓW PLUWIOTERMICZNYCH W PERSPEKTYWIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).