Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 7 (4) 2008 str. 13–20

Sławomir Klatka, Krzysztof Boroń

MODELOWANIE ZMIENNOŚCI PRZESTRZENNEJ SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GLEB NA TERENACH PODLEGAJĄCYCH DEGRADACJI GÓRNICZEJ

słowa kluczowe: zmienność przestrzenna, właściwości gleby, degradacja gleby, kriging
abstrakt: Efektem geomechanicznej i hydrologicznej degradacji spowodowanej podziemną eksploatacją węgla kamiennego są przekształcenia powierzchni użytkowanych przyrodniczo oraz duża zmienność właściwości gleb. W pracy dokonano analizy zmienności przestrzennej składu granulometrycznego gleb w warstwie 0–25 cm na wybranym obszarze pogórniczym przy wykorzystaniu metody krigingu. Wyznaczone semiwariogramy empiryczne wyrównano modelem sferycznym. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wykreślenie map izolinii zawartości poszczególnych frakcji granulometrycznych w glebie, obrazujących zmienność przestrzenną jej składu granulometrycznego, które mogą stanowić podstawę do wyznaczenia granic obszarów najbardziej podatnych na hydrologiczną degradację gleb.
pub/7_4_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klatka, Sławomir, and Krzysztof Boroń. "MODELLING SPATIAL VARIABILITY OF SOIL TEXTURE IN AREAS SUBJECT TO MINING DEGRADATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7.4 (2008): 13–20.
APA (2008). MODELLING SPATIAL VARIABILITY OF SOIL TEXTURE IN AREAS SUBJECT TO MINING DEGRADATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7 (4), 13–20
ISO 690 KLATKA, Sławomir, BOROń, Krzysztof. MODELLING SPATIAL VARIABILITY OF SOIL TEXTURE IN AREAS SUBJECT TO MINING DEGRADATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2008, 7.4: 13–20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume7/issue4/abstract-13.html