Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 7 (4) 2008 str. 3–12

Leszek Książek, Alicja Michalik, Tomasz Śladowski

SKŁAD UZIARNIENIA RUMOWISKA JAKO WSKAŹNIK LOKALNEJ DEGRADACJI KORYTA RZECZNEGO

słowa kluczowe: skład granulometryczny, rumowisko wleczone, degradacja koryta
abstrakt: Degradacja koryta rzecznego występuje poniżej elementów zabudowy hydrotechnicznej oraz jako skutek niekontrolowanego poboru rumowiska lub plantowania dna. Proces ten jest szczególnie widoczny w potokach górskich, gdyż lokalna degradacja wywołuje lokalną agradację, co ma istotny wpływ na przepustowość koryta rzecznego. Jednym z czynników, który może być wykorzystywany do oceny warunków równowagi hydrodynamicznej koryta, jest skład granulometryczny rumowiska. Zmienia się on na całym zdegradowanym odcinku zarówno w przekroju podłużnym, jak i w przekrojach poprzecznych. W artykule przedstawiono ten problem na przykładzie potoku Targaniczanka (woj. małopolskie), gdzie na odcinku 480 m zbadano skład granulometryczny materiału dennego i pokazano jego zróżnicowanie. Krzywe uziarnienia wyznaczono dla 9 prób pobranych metodą konwencjonalną i 3 prób uzyskanych metodą zamrażania z użyciem ciekłego azotu. Stwierdzono, że sortowanie się rumowiska w przekrojach poprzecznych jest inne niż wzdłuż nurtu. Wykazano, jak istotne jest to dla transportu rumowiska bądź jego odkładania się w tych przekrojach. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Meyera-Petera i Muellera.
pub/7_4_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Książek, Leszek, et al. "GRAIN-SIZE COMPOSITION OF BEDLOAD AS INDICATOR OF LOCAL DEGRADATION OF RIVER CHANNEL." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7.4 (2008): 3–12.
APA (2008). GRAIN-SIZE COMPOSITION OF BEDLOAD AS INDICATOR OF LOCAL DEGRADATION OF RIVER CHANNEL. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7 (4), 3–12
ISO 690 KSIążEK, Leszek, MICHALIK, Alicja, ŚLADOWSKI, Tomasz. GRAIN-SIZE COMPOSITION OF BEDLOAD AS INDICATOR OF LOCAL DEGRADATION OF RIVER CHANNEL. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2008, 7.4: 3–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume7/issue4/abstract-3.html