Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 7 (4) 2008 str. 31–40

Małgorzata Biniak-Pieróg, Stanisław Kostrzewa, Andrzej Żyromski

TENDENCJE SUM OPADÓW DZIENNYCH I NOCNYCH PÓŁROCZA LETNIEGO JAKO WSKAŹNIK ZMIAN KLIMATYCZNYCH

słowa kluczowe: opady atmosferyczne, sumy dobowe, dzienne i nocne, liczba dni z opadem, okres letni
abstrakt: Prezentowane wyniki badań są oparte na obserwacjach opadów atmosferycznych z okresu letniego, wykonywanych na terenie Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologicznego Wrocław-Swojec należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Materiał badawczy pochodził z lat 1966–2007. W trakcie badań przeanalizowano sumy dzienne, nocne i dobowe dla przedziałów czasowych od pentady do miesiąca włącznie, a także liczbę zdarzeń z opadem w ciągu dnia, nocy i całej doby w klasach od 0,0–1,0 mm, co 1 mm, do 14,1–15,0 mm. Oceniano również tendencje zmian sum opadów w badanym wieloleciu dla badanych kroków czasowych oraz analizowano strukturę opadów w poszczególnych miesiącach i badanych zakresach. Ponadto określano tendencje zmian okresów występowania opadów ekstremalnych w ciągu dnia, nocy i całej doby. Przeprowadzone analizy pozwoliły ocenić, w jakim stopniu zróżnicowanie okresów występowania opadów atmosferycznych może stanowić wskaźnik zmian klimatu w skali punktu.
pub/7_4_31.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt4/7_4_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biniak-Pieróg, Małgorzata, et al. "TRENDS IN DAILY AND NIGHTLY RAINFALL TOTALS OF SUMMER HALF-YEAR AS INDICATOR OF CLIMATE CHANGE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7.4 (2008): 31–40.
APA (2008). TRENDS IN DAILY AND NIGHTLY RAINFALL TOTALS OF SUMMER HALF-YEAR AS INDICATOR OF CLIMATE CHANGE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 7 (4), 31–40
ISO 690 BINIAK-PIERóG, Małgorzata, KOSTRZEWA, Stanisław, ŻYROMSKI, Andrzej. TRENDS IN DAILY AND NIGHTLY RAINFALL TOTALS OF SUMMER HALF-YEAR AS INDICATOR OF CLIMATE CHANGE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2008, 7.4: 31–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume7/issue4/abstract-31.html